Starten šŸš€

ALGEMENE VOORWAARDEN
AB ONLINE SERVICE B.V.

Artikel 1. Definities
1.1. AB Online Service: de besloten vennootschap AB Online Service B.V., statutair
gevestigd te IJsselmuiden, kantoorhoudende te (8271 BX) IJsselmuiden aan de
Grafhorsterweg nr. 14 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 92453260.
1.2. Opdrachtgever: de wederpartij, zijnde de (rechts- en/of natuurlijke)persoon die met
AB Online Service een Overeenkomst aangaat evenals die bij AB Online Service een
offerte opvraagt en door AB Online Service een offerte wordt toegezonden.
1.3. Overeenkomst: de bindende Overeenkomst tussen AB Online Service en
Opdrachtgever, in welke vorm dan ook, evenals de wijziging(en) en aanvulling(en)
daarop en iedere (nadere) opdracht die uit hoofde van de Overeenkomst wordt
gegeven/verleend.
1.4. Dienst/Diensten: alle door AB Online Service te verrichten werkzaamheden en
aangeboden diensten gericht op het ondersteunen en verbeteren van de online
zichtbaarheid van Opdrachtgever op Social Media, teneinde een (passief) inkomen te
verkrijgen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het aanbieden van cursussen (al
dan niet een-op-een of in groepsverband) en tools zoals E-Learning en coaching sessies
(al dan niet een-op-een of in groepsverband).
1.5. Vergoeding: het door Opdrachtgever aan AB Online Service verschuldigde honorarium
voor de door AB Online Service ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten
werkzaamheden in het kader van de Diensten, welk honorarium onder meer kan
bestaan uit een vast bedrag, uurtarief en/of licentievergoeding voor de Diensten.
1.6. Social Media: online platformen waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt
tot YouTube, Instagram en/of TikTok.
1.7. Schriftelijk: de term ā€˜Schriftelijkā€™ omvat ook per e-mail of ander elektronisch medium.
1.8. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, die op de
(rechts)verhouding van Partijen van toepassing zijn en zijn gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 92453260.
1.9. Partij(en): AB Online Service, Opdrachtgever of beide Partijen.
1.10. Website: de door AB Online Service geƫxploiteerde Website https://angelabrink.nl/.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die
Opdrachtgever met AB Online Service aangaat.
2.2. Door het sluiten van een Overeenkomst met AB Online Service aanvaardt
Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden.
2.3. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk Schriftelijk
overeengekomen te worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende
Overeenkomst.
2.4. Indien AB Online Service niet steeds de strikte naleving van deze Algemene
voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze Algemene
voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat AB Online Service het recht verliest om
-2-
Algemene Voorwaarden AB Online Service B.V.
in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze Algemene
voorwaarden te verlangen.
2.5. De artikelen van deze Algemene voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die
onverhoopt onredelijk bezwarend zijn voor Opdrachtgever omdat ze voorkomen op de
lijst als bedoeld in artikel 6:236 en/of 6:237 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen
van dwingend consumentenrecht, blijven buiten toepassing. De overige bepalingen
blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.
2.6. Voorts geldt dat indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze
Algemene voorwaarden in strijd zou blijken met enige dwingende bepaling van
nationale of internationale wetgeving, die dwingende bepalingen zullen prevaleren
boven de bepalingen uit deze Algemene voorwaarden die daar in strijd mee zijn. De
overige bepalingen uit deze Algemene voorwaarden zullen onverminderd van kracht
blijven.
2.7. Indien Ć©Ć©n of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en
deze Algemene voorwaarden uitdrukkelijk voor het overige in stand en zal de
betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een
bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
Artikel 3. Offertes
3.1. Alle aanbiedingen en offertes van AB Online Service zijn steeds vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk Schriftelijk anders is vermeld, of indien zij een termijn voor aanvaarding
bevatten. Indien er in een aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is
gesteld dan vervalt de aanbieding of offerte in ieder geval zodra deze termijn is
verlopen.
3.2. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en door Opdrachtgever
wordt aanvaard, heeft AB Online Service het recht het aanbod binnen drie (3) dagen
na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.3. Indien een aanvaarding door de Opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten,
afwijkt van het in de aanbieding van AB Online Service opgenomen aanbod dan is AB
Online Service daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij AB Online Service
anders aangeeft.
3.4. AB Online Service is niet gehouden aan een aanbod indien Opdrachtgever
redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te
begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze
vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3.5. Mondelinge aanbiedingen en offertes kunnen niet bindend zijn, tenzij deze door AB
Online Service naderhand Schriftelijk, al dan niet door middel van facturatie zijn
bevestigd.
3.6. Alle door AB Online Service verstrekte informatie, afbeeldingen, mededelingen en
opgaven (Schriftelijk, mondeling, telefonisch of anderszins verstrekt) worden met de
grootst mogelijke zorg kenbaar gemaakt, zonder echter dat er door of vanwege AB
Online Service voor wordt ingestaan dat er zich geen afwijkingen kunnen of zullen
-3-
Algemene Voorwaarden AB Online Service B.V.
voordoen. Mochten deze zich onverhoopt wel voordoen dan binden zij AB Online
Service in geen geval.
Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door de bevestiging en aanvaarding door
AB Online Service van een verzoek van Opdrachtgever tot het aangaan van een
Overeenkomst (in de breedste zin van het woord), dan wel indien AB Online Service
nadrukkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
4.2. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ook door gebruik te maken van elektronische
communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken
van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de
aanvaarding daarvan.
4.3. Een afwijking respectievelijk wijziging van de Overeenkomst bindt AB Online Service
alleen dan indien dit tussen Partijen Schriftelijk is overeengekomen.
4.4. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd dan zal AB Online Service aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed zal zijn op de
aanvankelijk opgegeven Vergoeding. Hierbij zal AB Online Service proberen, voor zover
mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
4.5. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts-)personen worden bedoeld, zijn deze
allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst. Mocht de
Overeenkomst namens Opdrachtgever worden gesloten door een derde, dan staat
deze derde ervoor in, dat Opdrachtgever deze Algemene voorwaarden heeft aanvaard,
bij gebreke waarvan de derde aan deze Algemene voorwaarden is gebonden al ware zij
zelf Opdrachtgever.
4.6. AB Online Service is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te
schakelen.
4.7. Behoudens de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van AB Online Service is het
Opdrachtgever verboden rechten of plichten uit de Overeenkomst aan derden over te
dragen.
4.8. Indien Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de
Overeenkomst jegens AB Online Service voldoet, is AB Online Service bevoegd en
gerechtigd de nakoming van de Overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken
dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beƫindigen (door opzegging of
ontbinding), te annuleren dan wel te wijzigen. AB Online Service kan nimmer ten
gevolge van een dergelijke opschorting, beƫindiging, annulering of wijziging gehouden
zijn tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is echter wel
gehouden tot vergoeding van alle schade voortvloeiende uit de als gevolg van de
ontstane vertraging, eveneens tegenover derden en zij vrijwaart AB Online Service ter
zake.
4.9. AB Online Service is bevoegd om een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst
om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al
lopende Overeenkomsten op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden
ingeroepen vanwege de inhoud, de aard, de strekking of de vorm van een dergelijk
verzoek, evenals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of
strijdigheid van het verzoek met de belangen van AB Online Service.
-4-
Algemene Voorwaarden AB Online Service B.V.
4.10. Opdrachtgever kan zich niet op een Overeenkomst beroepen, indien voor of bij de
uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens
van soorten en aantallen niet juist of onvolledig zijn. AB Online Service behoudt zich
alsdan het recht voor een Overeenkomst niet dan wel niet verder uit te voeren. In dat
geval kan AB Online Service nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade
van Opdrachtgever, onverminderd het recht en de mogelijkheid van AB Online Service
om ten opzichte van Opdrachtgever wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding
van schade dan wel de Overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere
Vergoeding dan overeengekomen, tot welke betaling Opdrachtgever dan verplicht is.
4.11. De wettelijke regels voor online aankopen van digitale content op een niet-materiƫle
drager zijn van toepassing op de Overeenkomst. Opdrachtgever heeft derhalve geen
bedenktijd/herroepingsrecht, omdat de digitale dienst of het digitale product (in dit
geval de Diensten), in beginsel direct na bestelling via internet en/of Social Media
geleverd worden (er kan direct worden gestart).
4.12. In het verlengde van hetgeen in lid 11 van dit artikel is bepaald, is Opdrachtgever
vooraf en bij het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk geĆÆnformeerd dat zij
afstand doet van haar recht om de Overeenkomst inzake een desbetreffende Dienst,
binnen de wettelijke bedenktijd van veertien (14) dagen, te herroepen. In het
verlengde hiervan heeft Opdrachtgever uitdrukkelijk ingestemd dat zij afstand doet
van haar wettelijke bedenktijd zodat zij per direct van een Dienst gebruik kan maken.
Artikel 5. Inhoud en wijziging van de Overeenkomst
5.1. Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en
uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door AB Online
Service niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen documenten, gegevens en
informatie die mondeling of door Opdrachtgever of een door Opdrachtgever daartoe
aangewezen persoon zijn gedaan, dan wel zijn overgebracht door middel van enig
technisch middel zoals Social Media, telefonisch, Schriftelijk of anderszins.
5.2. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die zij van AB
Online Service krijgt.
5.3. Gehele of gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is slechts
mogelijk indien AB Online Service daarmee Schriftelijk instemt. Leidt een gehele of
gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst tot meerkosten, dan is AB Online Service
gerechtigd een schadeloosstelling bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, in
zoverre dat in ieder geval alle meerkosten aan Opdrachtgever worden doorberekend.
Opdrachtgever is bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen
van de wijziging in de Overeenkomst en vrijwaart AB Online Service ter zake.
5.4. De duur van de Overeenkomst is afhankelijk van het soort Dienst dat de
Opdrachtgever heeft gekozen. Behoudens de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming
van AB Online Service is Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst te annuleren
danwel tussentijds op te zeggen ingeval van een overeenkomst voor bepaalde tijd.
5.5. AB Online Service behoudt zich het recht voor om op elk moment (bepaalde) Diensten
(of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of
stop te zetten. AB Online Service is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever of jegens
-5-
Algemene Voorwaarden AB Online Service B.V.
derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting en/of stopzetting van
(bepaalde) Diensten (of een deel of inhoud daarvan).
Artikel 6. Prijzen en prijswijzigingen
6.1. Alle door AB Online Service opgegeven prijzen zijn in euroā€™s (ā‚¬) en gelden exclusief
omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen en verhogingen,
tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
6.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de
aanbieding.
6.3. AB Online Service is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen
onder meer in geval van tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen,
kosten van materialen, halffabricaten en/of diensten die voor de uitvoering van de
Overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de
overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen welke prijsverhogend
werken ten gevolge waarvan de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval
zal Opdrachtgever daarvan zo spoedig als mogelijk Schriftelijk in kennis worden
gesteld.
6.4. Kennelijke (schrijf en/of manipulatie) fouten in de prijsopgave, zoals evidente
onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door AB Online
Service worden gecorrigeerd.
6.5. Indien na het sluiten van de Overeenkomst de prijzen voor de realisatie van de
Overeenkomst een verhoging ondergaan voordat AB Online Service haar
verplichtingen uit de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd, is AB Online Service
gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen en te wijzigen, indien en
voor zover drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn
verstreken.
Artikel 7. Betalingen
7.1. De in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever aan AB Online Service
verschuldigde Vergoeding wordt door middel van een factuur bij Opdrachtgever in
rekening gebracht. Betaling zal geschieden in euroā€™s (ā‚¬) en binnen de in de
Overeenkomst genoemde betalingstermijn, zijnde de fatale betalingstermijn. Indien er
in de Overeenkomst geen betalingstermijn is opgenomen, dient betaling te geschieden
binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn.
7.2. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of
inhouding. Compensatie door Opdrachtgever is slechts toegestaan indien AB Online
Service de vordering van Opdrachtgever Schriftelijk heeft erkend.
7.3. Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities,
gehouden op eerste verzoek van AB Online Service zekerheid te stellen voor de
voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan AB Online Service te betalen
bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de
eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat AB Online
Service daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later
onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van AB Online Service tot een
voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
-6-
Algemene Voorwaarden AB Online Service B.V.
7.4. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter
voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de
oudste, openstaande factuur.
7.5. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en is zij vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand
(cumulatief) over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle
maand geldt, onverminderd de overige rechten die AB Online Service ten opzichte van
Opdrachtgever wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken.
7.6. AB Online Service is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim
voordoet, om de uitvoering van de Overeenkomst onverwijld op te schorten en te
staken, totdat Opdrachtgever integraal aan haar openstaande financiƫle verplichtingen
heeft voldaan.
7.7. Indien AB Online Service genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen,
afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder
vallende voor rekening van de Opdrachtgever, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd wordt op 15% van het te vorderen bedrag,
met een minimum van ā‚¬ 750,-- (zevenhonderd en vijftig euro). Onder het te vorderen
bedrag wordt in dit geval verstaan het totaal van de openstaande factuurbedragen
vermeerderd met de verschuldigde (contractuele) rente.
Artikel 8. Uitvoering van de Overeenkomst
8.1. AB Online Service spant zich ervoor in om de werkzaamheden in het kader van de
Diensten en daarmee de Overeenkomst zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de
Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de
Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Ten aanzien van de door AB Online Service
beoogde werkzaamheden in het kader van de Diensten is sprake van een
inspanningsverbintenis. AB Online Service kan dan ook geen garantie geven ter zake
het behalen van het door Opdrachtgever verlangde resultaat. Afwijkingen van het
verlangde (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen
reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of beƫdiging van de Overeenkomst.
8.2. AB Online Service is vrij in de wijze waarop zij de Overeenkomst uitvoert, tenzij
Partijen daar Schriftelijke expliciete afspraken over hebben gemaakt.
8.3. Opdrachtgever is bij de uitvoering van de Overeenkomst door AB Online Service
gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om uitvoering
van de Overeenkomst door AB Online Service mogelijk te maken. Opdrachtgever zal
alle gegevens en informatie die AB Online Service nodig heeft voor het correct en tijdig
uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in de door AB Online Service gewenste vorm
en wijze aan AB Online Service ter beschikking stellen. Indien de Opdrachtgever hier
niet aan voldoet, komt dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever en is AB
Online Service bevoegd en gerechtigd de nakoming van de Overeenkomst onverwijld
op te schorten en te staken dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
beƫindigen (door opzegging of ontbinding), te annuleren dan wel te wijzigen.
8.4. AB Online Service kan nimmer ten gevolge van een dergelijke opschorting, beƫindiging,
annulering of wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de
Opdrachtgever. Opdrachtgever is echter wel gehouden tot vergoeding van alle schade
-7-
Algemene Voorwaarden AB Online Service B.V.
voortvloeiende uit de als gevolg van deze opschorting ontstane vertraging, eveneens
tegenover derden en zij vrijwaart AB Online Service ter zake.
8.5. De termijn waarbinnen de werkzaamheden in het kader van de Diensten dienen te
worden uitgevoerd is een richttermijn. Deze termijn kan niet als fatale termijn worden
beschouwd, tenzij dit tussen Partijen Schriftelijk is overeengekomen. Indien
overschrijding van enige termijn dreigt, zullen AB Online Service en Opdrachtgever in
overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te
bespreken.
8.6. Indien sprake is van een (bepaalde) tijdsgebonden Dienst is het de
verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om op de afgesproken tijd aanwezig te zijn.
Als Opdrachtgever later verschijnt dan op de afgesproken tijd, verliest Opdrachtgever
de daarvoor ingeplande en betaalde tijd. In het geval AB Online Service of een door
haar ingeschakelde derde te laat komt, zal AB Online Service zorg dragen voor een
volledige een sessie van de Dienst met de volledige afgesproken tijd. In het geval van
technische problemen wordt de tijd gepauzeerd om ervoor te zorgen dat
Opdrachtgever toch de volledige afgesproken tijd krijgt.
8.7. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van AB Online
Service blijkt dat het ten behoeve van een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de
te verrichten prestaties te wijzigen en/of aan te vullen, zal AB Online Service
Opdrachtgever hiervan in kennis stellen, waarna de Overeenkomst al dan niet geheel
of gedeeltelijk zal worden gewijzigd. AB Online Service kan nimmer ten gevolge van
een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan
Opdrachtgever.
8.8. De Overeenkomst kan niet door de Opdrachtgever worden beƫindigd (door opzegging
en/of ontbinding) indien er sprake is van overschrijding van een termijn, behalve als
blijkt dat AB Online Service de Overeenkomst na afloop van een Schriftelijk
aangezegde redelijke termijn die haar na afloop van de overeengekomen termijn
aanvullend is gegeven, de Overeenkomst niet of niet geheel heeft uitgevoerd.
8.9. Als Opdrachtgever recht heeft op periodieke individuele Diensten, dan dient de
hoeveelheid van deze Diensten in deze betreffende periode te zijn opgemaakt. Het
recht van Opdrachtgever op deze periodieke individuele Diensten vervalt terstond na
afloop van de desbetreffende periode.
8.10. Opdrachtgever geeft door gebruik te maken van de Diensten haar toestemming en het
onvoorwaardelijke recht aan AB Online Service om van haar aanwezigheid en/of
prestatie in het kader van de Diensten op te nemen, alsmede om deze opnamen en de
daarin verwerkte (bijzondere) persoonsgegevens in de omgeving van AB Online Service
te bewaren, al dan niet in bewerkte vorm te reproduceren, uit te (doen) zenden en te
(doen) herhalen, op welke wijze heden of in de toekomst ook bekend zonder enige
beperking in territoir, tijd of wijze van exploitatie.
8.11. AB Online Service is gerechtigd om bij het aanbieden van haar Diensten gebruik te
maken van (platformen) van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Social
Media. AB Online Service geeft geen enkele garanties ten aanzien van deze
(platformen) van derden en kan ook niet garanderen dat de Diensten op ieder moment
beschikbaar zijn.
-8-
Algemene Voorwaarden AB Online Service B.V.
8.12. AB Online Service behoudt zich het recht voor Opdrachtgever die door haar gedrag het
verloop van een Dienst belemmert of bemoeilijkt, van verdere deelname en indien
nodig, van toekomstige deelname, aan een Dienst uit te sluiten. Uitsluiting laat de
verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende Dienst onverlet.
8.13. AB Online Service behoudt het recht, door de uitvoering van de werkzaamheden in het
kader van de Diensten toegenomen kennis, (voor andere doeleinden) te gebruiken.
Artikel 9. Klachten
9.1. Indien Opdrachtgever klachten heeft met betrekking tot de verrichte werkzaamheden
in het kader van de Diensten, de Diensten zelf en/of de door AB Online Service
gefactureerde Vergoeding, dient zij deze op straffe van verval van alle aanspraken
Schriftelijk dit binnen zeven (7) dagen na verzenddatum van de stukken en/of
informatie waarover de Opdrachtgever klaagt aan AB Online Service kenbaar te
maken. Indien Opdrachtgever kan aantonen dat zij de tekortkoming, de fout en/of het
gebrek waarover zij klaagt redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, dient
Opdrachtgever binnen zeven (7) dagen na ontdekking van de tekortkoming, de fout
en/of het gebrek de klacht kenbaar te hebben gemaakt aan AB Online Service.
9.2. Klachten schorten nimmer de betalingsverplichting van Opdrachtgever op.
9.3. Indien er sprake is van een terechte en tijdig uitgebrachte klacht kan Opdrachtgever
enkel kiezen tussen (i) het kosteloos verbeteren dan wel opnieuw verrichten door AB
Online Service van de terecht afgekeurde werkzaamheden voortvloeiend uit de
Diensten, of (ii) verlaging van de overeengekomen Vergoeding of (iii) restitutie naar
evenredigheid indien AB Online Service de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet
meer hoeft of wenst uit te voeren.
9.4. Indien buiten de in dit artikel omschreven gevallen door AB Online Service aan een
klacht toch aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan
Opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen.
Artikel 10. Gebruiksrecht en verbodsbepalingen
10.1. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend na betaling van de Vergoeding aan AB Online
Service een beperkt en persoonlijk gebruiksrecht om de inhoud van een Dienst te
gebruiken uitsluitend voor persoonlijke doeleinden. Opdrachtgever verkrijgt derhalve
een strikt beperkt en persoonlijk gebruiksrecht op de informatie, materialen en
resultaten in het kader van de Diensten en dus de Overeenkomst conform de
overeengekomen doeleinden. Het is derhalve strikt verboden om de Diensten voor een
ander gebruik te exploiteren, waaronder in ieder geval begrepen het in (directe)
concurrentie treden met AB Online Service.
10.2. Zijn er over de doeleinden zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel geen concrete afspraken
gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht van Opdrachtgever beperkt tot dat gebruik,
waarvoor de Overeenkomst kennelijk is verstrekt. Het gebruiksrecht is en blijft
exclusief en niet overdraagbaar.
10.3. Opdrachtgever heeft zonder Schriftelijke toestemming van AB Online Service niet het
recht om de informatie, materialen en resultaten zoals in lid 1 van dit artikel
omschreven aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken en/of uit te
voeren, of om dit door de derden te laten doen. AB Online Service is gerechtigd aan
-9-
Algemene Voorwaarden AB Online Service B.V.
deze toestemming voorwaarden stellen, zoals de betaling van een redelijke
vergoeding.
10.4. Gedurende de looptijd van de Diensten en daarmee de Overeenkomst verstrekt AB
Online Service Opdrachtgever (bepaalde) informatie en materialen. Deze informatie en
materialen blijven eigendom van AB Online Service en is strikt vertrouwelijk.
10.5. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om verkregen informatie, bijvoorbeeld
bestanden, trainingsmaterialen en/of inloggegevens voor Diensten, te delen aan
derden.
10.6. Om de veiligheid voor andere opdrachtgevers te kunnen waarborgen, is het
Opdrachtgever tevens uitdrukkelijk verboden om informatie, ideeƫn, concepten,
materialen, documenten, content, zulk in de meest ruime zin van het woord, die al dan
niet vertrouwelijk gedeeld worden tussen opdrachtgevers onderling, te gebruiken (in
de breedste zin van het woord) danwel met derden te delen.
10.7. AB Online Service heeft het recht om Opdrachtgever als referentie te noemen op haar
Website.
10.8. Ingeval van overtreding van Ć©Ć©n of meer bepalingen van dit artikel door Opdrachtgever
is Opdrachtgever een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van
ā‚¬ 10.000,-- (zegge: tienduizend euro) aan AB Online Service verschuldigd, vermeerderd
met een boete van ā‚¬ 1.000,-- (zegge: duizend euro) voor elke dag dat de overtreding
voortduurt. AB Online Service is gerechtigd een aanvullende schadevergoeding te
eisen indien de schade het boetebedrag overstijgt.
Artikel 11. Opschorting van de Overeenkomst
11.1. Indien Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt, is AB Online Service gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op
te schorten.
11.2. AB Online Service is voorts bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de
Overeenkomst op te schorten (onder meer) indien:
a. na het sluiten van de Overeenkomst AB Online Service omstandigheden ter
kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever
diens verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig zal
nakomen;
b. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst is verzocht om zekerheid te
stellen voor de voldoening van haar verplichting(en) uit de Overeenkomst en
deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
c. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de
Overeenkomst in redelijkheid niet van AB Online Service kan worden gevergd.
Artikel 12. Beƫindiging van de Overeenkomst
12.1. Indien Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde
van de Overeenkomst dan wel zich omstandigheden voordoen als vermeld in lid 2 van
dit artikel, heeft AB Online Service het recht de Overeenkomst onmiddellijk
(tussentijds) te beƫindigen (door opzegging of ontbinding), zonder dat daartoe een
ingebrekestelling is vereist. In dat geval zal Opdrachtgever niet gerechtigd zijn tot
-10-
Algemene Voorwaarden AB Online Service B.V.
enigerlei schadeloosstelling en is Opdrachtgever gehouden om alle schade, rente en
kosten als gevolg van de (tussentijdse) beƫindiging (door opzegging of ontbinding) aan
AB Online Service te vergoeden.
12.2. AB Online Service is onder meer gerechtigd de Overeenkomst (tussentijds) te
beƫindigen (door opzegging of ontbinding) indien Opdrachtgever in gebreke blijft tijdig
te betalen of andere verplichtingen uit de Overeenkomst (inclusief deze Algemene
voorwaarden) na te komen, of indien een van de volgende omstandigheden zich
voordoet of dreigt te gaan doen:
a. op Ć©Ć©n of meerdere vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt
conservatoir of executoriaal beslag gelegd en dat beslag is niet binnen vijf (5)
kalanderdagen opgeheven;
b. het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd;
c. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
d. aan Opdrachtgever wordt, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend
of zodanige surseance van betaling door Opdrachtgever wordt aangevraagd;
e. Opdrachtgever overlijdt, onder curatele en/of onder bewind wordt gesteld;
f. de onderneming van Opdrachtgever wordt gestaakt en/of ontbonden en/of
geliquideerd en/of aan een derde overgedragen;
g. AB Online Service in staat van faillissement wordt verklaard;
h. Opdrachtgever handelingen verricht of nalaat, waardoor de goede naam van AB
Online Service dan wel van derden waaronder andere Opdrachtgevers in ernstige
mate in diskrediet wordt gebracht;
i. Opdrachtgever niet langer voldoet aan door of krachtens de wet gestelde regels
of voorschriften;
j. Opdrachtgever melding maakt van een betalingsachterstand.
12.3. Indien AB Online Service op het moment van beƫindiging al prestaties ter uitvoering
van de Overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee
samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn,
ongeacht of de Overeenkomst is beƫindigd door opzegging of ontbinding.
Artikel 13. Aansprakelijkheid en schade
13.1. AB Online Service is niet aansprakelijkheid voor door Opdrachtgever geleden schade in
de breedste zin van het woord, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid
van AB Online Service. In dat geval is AB Online Service enkel en alleen aansprakelijk
voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van AB Online Service wordt
gedekt, en wel tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
13.2. Indien de verzekeraar van AB Online Service om welke reden dan ook niet overgaat tot
uitkering, dan wel de schade onverhoopt niet door de verzekering is gedekt, is de
aansprakelijkheid in het voorkomende geval beperkt tot maximaal het factuurbedrag
van de Overeenkomst, zulks met een maximumbedrag van ā‚¬ 5.000,-- (zegge:
vijfduizend euro).
13.3. In aansluiting op hetgeen bepaald in dit artikel is AB Online Service niet aansprakelijk
vanwege het enkele feit dat de Diensten door derden (zoals overheidsinstanties,
Belastingdienst en/of een rechter) wordt herroepen, gestaakt, vernietigd of anderszins
ter discussie wordt gesteld.
-11-
Algemene Voorwaarden AB Online Service B.V.
13.4. Indien de Overeenkomst wordt uitgevoerd ten behoeve van meerdere
(rechts)personen, dan geldt de beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de
Overeenkomst voor alle betrokken (rechts)personen gezamenlijk en dienen zij zelf
onderling zorg te dragen voor verdeling van de maximaal uit te keren
schadevergoeding.
13.5. Opdrachtgever vrijwaart AB Online Service ter zake van aanspraken van elke andere
partij die mochten ontstaan vanwege het niet of niet juist nakomen van een
verplichting door AB Online Service voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of deze
Algemene voorwaarden. Dit geldt niet indien (i) Opdrachtgever kan aantonen dat de
schade geen verband houdt met een aan haar toe te rekenen verwijtbaar handelen of
nalaten of (ii) deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van AB
Online Service. Deze vrijwaring geldt eveneens ten aanzien van door AB Online Service
ingeschakelde derden en werknemers van AB Online Service, als ook ten aanzien van
aan AB Online Service gelieerde ondernemingen.
13.6. Eventuele vorderings- en verhaalsrechten zullen door Opdrachtgever en/of aan haar
gelieerde ondernemingen enkel worden uitgeoefend tegen AB Online Service. Een
actie, aanspraak, claim tot schadevergoeding of anderszins in verband met de
Overeenkomst en/of deze Algemene voorwaarden, zal door Opdrachtgever niet
worden ingesteld tegen de (huidige of voormalige) werknemers, bestuurders en
(bestuurders van) aandeelhouders van AB Online Service. Zij kunnen op deze bepaling
een beroep doen en indien noodzakelijk geldt het vorenstaande als een onherroepelijk
derdenbeding om niet.
13.7. AB Online Service is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade,
bedrijfsschade, winstderving, immateriƫle schade en/of strafschade. AB Online Service
is voorts niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 14 van
deze Algemene voorwaarden.
13.8. AB Online Service is niet aansprakelijk voor schade omtrent fouten die worden
gemaakt omdat Opdrachtgever of een derde onjuiste of onvolledige informatie heeft
verstrekt.
13.9. Opdrachtgever dient de schade waarvoor AB Online Service aansprakelijk kan worden
gehouden zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen tien (10) dagen na het
ontstaan van de schade aan AB Online Service te melden, een en ander op straffe van
verval van enig recht op vergoeding van de schade.
13.10. De uit de Overeenkomst voortvloeiende vorderingsrechten van Opdrachtgever en
andere bevoegdheden jegens AB Online Service, verjaren in afwijking van de wettelijke
verjaringstermijnen na het verstrijken van Ć©Ć©n (1) jaar nadat de schade waarvoor
Opdrachtgever AB Online Service aansprakelijk houdt zich voor het eerst heeft
geopenbaard en verjaren in elk geval na verloop van drie (3) jaar nadat het
schadeveroorzakende voorval heeft plaatsgevonden.
Artikel 14. Overmacht
14.1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van AB Online Service om, al dan niet ten
tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat
naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van AB Online Service kan
-12-
Algemene Voorwaarden AB Online Service B.V.
worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden AB
Online Service van de verplichtingen tot nakoming.
14.2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, onlusten, natuurrampen,
pandemieƫn, stormschade, brand, aardbevingen, overstromingen, abnormale
weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, ijsgang, werkstakingen, uitsluiting
van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, tekort aan
grond ā€“ en voedingsstoffen en/of gebreken in de levering daarvan (inclusief eventuele
onredelijke prijsverhogingen als gevolg), problemen op zee, verkeersbelemmeringen,
diefstal van goederen, storingen in elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen
en kabel-, telefoon- of andere communicatienetwerken zoals e-mail en Social Media,
wanprestatie van derden die door AB Online Service zijn ingeschakeld, evenals alle
belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de
zijde van leveranciers van AB Online Service evenals bezorgproblemen in geval van
zogenaamd moeilijk bezorgbare adressen vallen ook onder deze overmachtbepaling.
14.3. Ingeval van overmacht heeft AB Online Service het recht om zonder rechterlijke
tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beƫindigen (door opzegging of
ontbinding), zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding.
Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten
15.1. Opdrachtgever erkent dat AB Online Service rechthebbende is van en zodoende
uitsluitend een licentie zal verstrekken over alle intellectuele eigendomsrechten,
waaronder octrooien, auteursrechten, ontwerpen, modellen, domeinnamen,
merkenrechten, handelsnamen, fotoā€™s, knowhow en alle overige commerciĆ«le rechten
en handelsgeheimen, documenten etc. in relatie tot de Diensten. Er vindt op geen
enkele wijze overdracht plaats van welk intellectueel eigendomsrecht dan ook aan
Opdrachtgever, tenzij expliciet anders Schriftelijk overeengekomen. Het voorgaande is
tevens van toepassing op Diensten die in het bijzonder zijn ontworpen en/of
ontwikkeld ten behoeve van Opdrachtgever.
15.2. Behoudens de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van AB Online Service, is het
Opdrachtgever niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten van AB Online
Service te gebruiken, laat staan deze aan te passen, te verwijderen en/of wijzigen.
Voor het geval AB Online Service aan Opdrachtgever toestemming geeft om haar
intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, geldt te allen tijde dat Opdrachtgever er
voor zorg dient te dragen dat er geen schade wordt toegebracht aan het
onderscheidend vermogen, de reputatie, de geldigheid en/of de goodwill van deze
intellectuele eigendomsrechten van AB Online Service. Het is Opdrachtgever voorts
niet toegestaan merken te registeren die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de
merken van AB Online Service, waardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek of dat
het publiek wordt misleid.
15.3. Opdrachtgever zal AB Online Service onverwijld Schriftelijk op de hoogte brengen van
alle inbreuken of mogelijke inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van AB
Online Service die haar ter kennis zijn gekomen. De beslissing om juridisch op te treden
tegen voornoemde inbreuken, is te allen tijde voorbehouden aan AB Online Service.
15.4. De Website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde
hyperlinks, eigendom van AB Online Service. Het is niet toegestaan om de Website of
-13-
Algemene Voorwaarden AB Online Service B.V.
gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder
uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van AB Online Service. Deze toestemming is
niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
15.5. Ingeval van overtreding van Ć©Ć©n of meer bepalingen van dit artikel door Opdrachtgever
is Opdrachtgever een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van
ā‚¬ 10.000,-- (zegge: tienduizend euro) aan AB Online Service verschuldigd, vermeerderd
met een boete van ā‚¬ 1.000,-- (zegge: duizend euro) voor elke dag dat de overtreding
voortduurt. AB Online Service is gerechtigd een aanvullende schadevergoeding te
eisen indien de schade het boetebedrag overstijgt.
Artikel 16. Geheimhouding en privacy
16.1. Opdrachtgever verbindt zich ertoe ā€“ zowel gedurende de looptijd van de
Overeenkomst als na afloop daarvan ā€“ alle vertrouwelijke informatie strikt geheim te
houden. Deze informatie omvat alle informatie die Opdrachtgever tijdens de
uitvoering van de Overeenkomst verkrijgt, waaronder maar niet beperkt tot:
informatie over processen, klanten, leveranciers, werknemers, zzpā€™ers en andere
opdrachtgevers, producten, Diensten, prijzen, inkoop, verkoop, bedrijfsstrategie,
financiƫn, processen, software, technologie en/of intellectueel eigendom.
16.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven van deze verplichtingen en zal
zorgen voor een adequate beveiliging van de vertrouwelijke informatie, waaronder
maar niet beperkt tot het versleutelen van data, het beperken van toegang tot
informatie en het beperken van fysieke toegang tot informatie. Indien vertrouwelijke
informatie op enigerlei wijze openbaar gemaakt is, zal Opdrachtgever direct contact
opnemen met AB Online Service.
16.3. Opdrachtgever is bewust van de concurrentiegevoeligheid van de markt waarin AB
Online Service opereert en stemt om die reden in met de verplichting vertrouwelijke
informatie op geen enkele wijze, direct of indirect, te openbaren aan derden zonder
voorafgaande Schriftelijke toestemming van AB Online Service. Evenmin is het
Opdrachtgever toegestaan deze vertrouwelijke informatie te gebruiken om persoonlijk
voordeel te verkrijgen AB Online Service op enige manier te benadelen.
16.4. AB Online Service is de verantwoordelijke partij voor verwerking van de
persoonsgegevens van Opdrachtgever gelet op de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
16.5. De privacyverklaring van AB Online Service is van toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens van Opdrachtgever en kan worden teruggevonden op de Website.
16.6. Ingeval van overtreding van Ć©Ć©n of meer bepalingen van dit artikel door Opdrachtgever
is Opdrachtgever een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van
ā‚¬ 10.000,-- (zegge: tienduizend euro) aan AB Online Service verschuldigd, vermeerderd
met een boete van ā‚¬ 1.000,-- (zegge: duizend euro) voor elke dag dat de overtreding
voortduurt. AB Online Service is gerechtigd een aanvullende schadevergoeding te
eisen indien de schade het boetebedrag overstijgt.
Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen
17.1. Op de Overeenkomst en haar rechtsgevolgen is uitsluitend Nederlandse recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk
-14-
Algemene Voorwaarden AB Online Service B.V.
uitgesloten. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het
buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn vestiging in het
buitenland heeft.
17.2. Indien Opdrachtgever gevestigd is binnen de Europese Economische Ruimte (hierna te
noemen: EER), zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de
Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten waarop de Algemene
voorwaarden van toepassing zijn tussen Partijen uitsluitend worden beslecht door de
rechtbank Overijssel, locatie Zwolle (Nederland).
17.3. Indien Opdrachtgever niet gevestigd is binnen de EER, zullen alle geschillen die
voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst en alle daaruit
voortvloeiende overeenkomsten waarop de Algemene voorwaarden van toepassing
zijn tussen Partijen uitsluitend worden beslecht overeenkomstig het
Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het scheidsgerecht
zal bestaan uit Ć©Ć©n arbiter, die zal worden benoemd volgens de lijstprocedure. De
plaats van arbitrage zal Amsterdam zijn. De procedure wordt gevoerd in het Engels en
het scheidsgerecht beslist volgens de regels van het Nederlandse recht.
Artikel 18. Wijziging en uitleg van deze Algemene voorwaarden
18.1. Deze Algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele
toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten
die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij
Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
18.2. De wijzigingen en aanpassingen treden in werking eenentwintig (21) dagen na
bekendmaking, tenzij anders is vermeld bij bekendmaking.
18.3. Afwijking van de Algemene voorwaarden kan uitsluitend bij bepaling in de
Overeenkomst. Indien er sprake is van strijd tussen de Overeenkomst en deze
Algemene voorwaarden, prevaleren de voorwaarden uit de Overeenkomst.

Website door Digitale Helden
cross